Inventarisatie nieuwe locaties

Met behulp van een ArcGIS analyse is inzichtelijk gemaakt welke percelen potentieel hebben om te fungeren als carpool locatie. In deze analyse is door een lagen benadering beoordeeld welke percelen kansrijk zijn. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen criteria, waar de percelen aan moeten voldoen en “nice to have”-aspecten. Binnen de lagenbenadering zijn de volgende stappen doorlopen:

  • Stap 1: Reistijdanalyse;

  • Stap 2: Bestemmingsplan;

  • Stap 3a: Bestemmingsplan selectie;

  • Stap 3b: Selecteren van percelen kadaster;

  • Stap 4: Pand aanwezig;

  • Stap 5: Percelen < 5.000 m2;

  • Stap 6: Ligging aan een bestaande weg;

Deze stappen worden in de volgende paragrafen nader toegelicht.

Naast deze afvalcriteria zijn de volgende “nice to have”- criteria beoordeeld:

  • Criteria 1: Aansluiting ov-routes

  • Criteria 2: Ligging buiten 30 km zone en niet aan woonstraat

Als resultaat van deze lagenbenadering blijft een kaart met kansrijke locaties over die potentieel hebben om als carpoollocatie te fungeren. Deze kaart en een overzicht in tabelvorm is als aparte paragraaf opgenomen in deze rapportage.